Etický kodex

Etický kodex je základním dokumentem pro formování naši podnikatelské kultury. Vychází z vlastní vize a hodnot a cíleně podporuje naši obchodní strategii. Proto všechny níže popsané body jsou pro zákazníky a klienty jakýmsi průvodcem chování naši společnosti v každém obchodního styku.

Obsah:

Preambule

 • My, ako právnická osoba sa zaväzujeme uskutočňovať našu podnikateľskú činnosť etickým a zákonným spôsobom. Takéto správanie v podnikaní je nevyhnutné pre náš vlastný úspech.
 • Dobrá povesť a meno (Goodwill) je cennou obchodnou devízou. Každý z nás sa musí snažiť o čo najvyšší stupeň osobnej morálky v záujme ochrany tejto hodnoty, preukazovať úctu svojim zákazníkom, klientom, ale aj dodávateľom a všetkým ostatným partnerom v podnikaní. Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobý obchodný úspech. Tento záväzok správať sa etickým a zákonným spôsobom sa musí plniť bez výhrad.

zpět na začátek

I. Vztahy s klienty a zákazníky

 • Čestný a korektný prístup k zákazníkom a uspokojenie ich potrieb a záujmov sú predpokladmi úspešných a pevných obchodných vzťahov.
 • Vzťahy so zákazníkmi považujeme za diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.
 • Zaväzujeme sa používať len legitímne podnikateľské postupy. ochraňovať dôvernosť informácií získaných od klienta.
 • Trvalo dbáme o trvanlivosť a bezpečnosť svojich služieb a o súlad so zavedenými národnými a medzinárodnými normami.
 • Poskytujeme včasné, úplné, čestné a zrozumiteľné informácie ohľadne svojich služieb. Zamedzujeme akékoľvek šírenia nepravdy, zamlčania, a zveličovania v reklame a pri iných verejných prezentáciách.

zpět na začátek

II. Vztahy s dodavateli a věřiteli

 • Najdôležitejším aspektom vzťahu medzi partnermi zapojenými do spoločného obchodu, kontraktuálnych alebo obchodných vzťahov s inými firmami je vzájomná dôvera.
 • Reputácia firmy je jej najhodnotnejším majetkom. Ak je reputácia firmy naštrbená, je veľmi ťažké opätovne získať dôveru v rámci tých istých alebo iných obchodných vzťahov.
 • Preto v obchodnom styku aplikujeme základné princípy, ktoré zvyšujú vzájomnú dôveru v obchodných vzťahoch.

Sú to najmä:

 • Dokonalosť poskytovania služieb
 • Získavanie rešpektu a dôvery vo všetkých obchodných vzťahoch
 • Rešpekt „posvätnosti“ zmlúv a obchodných vzťahov
 • V prípade komerčných sporov ochota vyjednávať a nájsť kompromis, aby sa dosiahlo zmierenie a riešenie
 • Rešpektovanie „posvätnosti“ zákonov, zahŕňajúc dodržiavanie rozhodnutí súdu, arbitrážnych panelov alebo iných správnych orgánov

zpět na začátek

III. Vztahy s konkurencí

 • Rešpektujeme zákony SR upravujúce vzťahy s konkurentmi.
 • Jednanie s konkurenciou je rozhodné, ale čestné, v súlade so zásadami spravodlivých a otvorených pravidiel súťaže a v záujme dobrého mena celého odvetvia.
 • Rešpektujeme majetok a dobré meno konkurencie a jednám so všetkými konkurentmi ako s rovnocennými subjektami.
 • Zamedzujeme akémukoľvek získavaniu informácií o konkurentoch nečestnými alebo nezákonnými spôsobmi (napr. priemyselná špionáž, úplatkárstvo, požadovanie tajných informácií od zákazníkov, alebo inou nečestnou cestou).
 • Principiálne sa dištancujeme od zapájania sa do akejkoľvek formy nekalej súťaže.

zpět na začátek

IV. Vztahy se státními a vládními orgány, regionem a společností

 • Ako sociálne zodpovedný subjekt vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti sa zaväzujeme poskytovať pravdivé a včasné informácie.
 • Plníme všetky podmienky vyplývajúce zo zakladajúcej listiny, rešpektuje zákon a konáme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva.
 • Riadne platíme dane, vedome sa nedopustíme daňového úniku a dbáme o transparentnosť všetkých finančných transakcií. Dodržiavame všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.
 • Zaväzujeme sa svojimi aktivitami šíriť dobré meno regiónu a krajiny.
 • nepoužívame firemné fondy na poskytovanie priamych alebo nepriamych príspevkov politickým stranám, kandidátom alebo skupinám.

zpět na začátek

V. Vztahy s prostředím

VI. Vztahy s mezinárodními společnostmi

 • Správame sa zodpovedne v medzinárodnom obchode a investíciách. Dodržiava legislatívu platnú v hostiteľskej krajine.
 • Prispievame k ekonomickému blahobytu a rozvoju hostiteľskej krajiny, rešpektuje jej tradície a kultúru.

zpět na začátek

VII. Etické odpovědnosti managementu

VIII. Závěrečná opatření

 • Připomínky k obsahu a struktuře Etického kodexu CO-IN CZ, s.r.o. se adresují k vedení společnosti.

zpět na začátek

_____________________________________________________________

Brno, únor 2022

Schválil: Mgr. Peter Kudlík, jednatel spoločnosti CO-IN CZ, s.r.o.